Obchodní podmínky

-    Dodací podmínky – ceník poštovného

-    Platební podmínky

-    Nákupní řád
     práva a povinnosti prodávajícího
     práva a povinnosti kupujícího

-    Obchodní podmínky
     úvodní ustanovení
     objednávka a uzavření kupní smlouvy
     reklamace
     odstoupení od kupní smlouvy (vrácení zboží)
     závěrečná ustanovení

-    Reklamační řád
     úvod
     místo uplatnění reklamace
     způsob uplatnění reklamace
     záruční oprava
     placená oprava
     vrácení zboží – odstoupení od smlouvy v režimu spotřebitelských smluv
     shoda s kupní smlouvou

-    Zasílání zboží do zahraničí

-    Bezpečnost a ochrana informací

-    Kontaktní údaje

 

 

Dodací podmínky – ceník poštovného


Zboží je dodáváno více způsoby dle vašeho výběru:

• PPL - služba "Soukromá adresa" - dodání v pracovních dnech 8:00 - 18:00, ve vybraných lokalitách možnost dodání až do 21:00. Řidič před doručením kontaktuje telefonicky příjemce zásilky, aby mohlo dojít k doručení zásilky v oboustranně přijatelném čase.  

• Obchodním balíkem - rozvážka v pracovní dobu do druhého dne, v případě nepřítomnosti adresáta lze zboží vyzvednout do 7 dnů na poště.

Cena poštovného a balného je 149,- Kč.

Pro objednávky v hodnotě od 1 500,- Kč výše je poštovné a balné zahrnuto v ceně objednaného zboží. (Neplatí pro dodávky do zahraničí. Ohledně ceny dopravy mimo ČR nás prosím kontaktujte.)

• Osobní odběr - možný po předchozí dohodě v sídle firmy – odběr je zdarma.

 

 

Platební podmínky


• Hotově při osobním odběru

• Dobírka 

Platí se společnosti PPL nebo poště při převzetí zásilky. Pokud si zvolíte úhradu za dodané zboží dobírkou, je nutné, abyste měli připravenou dostatečnou hotovost při doručení zásilky.

• Bankovním převodem

Zákazník obdrží zálohovou fakturu, na jejímž základě bude provedena platba. Zboží lze zaplatit běžným příkazem k úhradě u libovolné banky. Po připsání finanční částky na účet příjemce, bude zásilka odeslána službou "Soukromá adresa" společnosti PPL nebo "Obchodním balíkem" České pošty k zákazníkovi.

 

 

NEBEZPEČÍ ŠKODY NA ZBOŽÍ
Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího v době, kdy převezme zboží od prodávajícího, resp. od dopravce.
Přečtěte si prosím Reklamační řád.


PROHLÍDKA ZBOŽÍ
Kupující je povinen prohlédnout zboží při vynaložení odborné péče podle možnosti co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na zboží. Jestliže kupující zboží neprohlédne nebo nezařídí, aby bylo prohlédnuto v době přechodu nebezpečí škody na zboží, nemůže uplatnit nároky z vad zjistitelných při této prohlídce. Týž den, kdy kupující zjistí poškození zboží, je povinen o těchto skutečnostech informovat prodávajícího.

Veškeré zboží je dodáváno s daňovým dokladem, dodacím listem a se záručním listem.
Zboží zůstává do úplného zaplacení majetkem prodávajícího.

Ceny jsou smluvní. V případě stornování objednávky nebo její části ze strany dodavatele (zboží je doprodáno) jsou peníze (případně daná část) obratem odeslány zpět na číslo účtu, ze kterého byly převedeny - pokud není dohodnuto jinak.


Od 1. 9. 2005 je ve smluvních cenách zahrnut i poplatek za likvidaci elektroodpadu vyplývající ze zák. č. 185/2001 Sb. v platném znění.

 

 

Nákupní řád


1. Práva a povinnosti prodávajícího

a) Prodávající má povinnost vyřídit závaznou objednávku a odeslat objednané zboží v termínu uvedeném v objednávce a dodat na adresu kupujícího.

b) Veškeré osobní údaje poskytnuté při registraci jsou důvěrné (viz. Bezpečnost a ochrana informací).

c) Prodávající má povinnost vymazat registrovaného zákazníka z databáze v případě, že o to zákazník písemně nebo telefonicky požádá.

d) Prodávající má právo odmítnout objednávku, pokud kupující opakovaně neplní svůj závazek odebrat zboží a zaplatit kupní cenu.

e) Prodávající má právo od kupní smlouvy (závazné objednávky) odstoupit, stane-li se plnění nemožným, nedohodne-li se s kupujícím na náhradním plnění.


2. Práva a povinnosti kupujícího

a) Kupující je povinen uvést správnou a úplnou poštovní adresu, na kterou má být objednané zboží odesláno.

b) Kupující je povinen odebrat objednané zboží a zaplatit celkovou cenu, včetně případného poštovného nebo přepravného. S konečnou cenou je zákazník srozuměn při vyplňování objednávky ještě před jejím závazným potvrzením.

c) Kupující má právo stornovat odeslanou objednávku (do doby potvrzení objednávky) nebo vrátit zboží do 14dnů od doručení, viz Obchodní podmínky.

d) Kupující má právo na vymazání svých osobních údajů z databáze, pokud o to písemně nebo telefonicky požádá.

 

 

Obchodní podmínky


1)  Úvodní ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodu Positronix. Internetový obchod provozuje Mgr. Tomáš Černý. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (provozovatel) a kupujícího (zákazník).


2)  Objednávka a uzavření kupní smlouvy

 1. Veškeré objednávky podané prostřednictvím internetového obchodu jsou závazné. Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, jakož i reklamačním řádem a že s nimi souhlasí.

2. Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva vzniká v okamžiku potvrzení objednávky prodávajícím.

3. Nabízený produkt, jeho cena a odhadovaná skladová dostupnost je v platnosti do doby potvrzení objednávky.

4. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí.

5. Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v registračním formuláři.

6. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího okamžikem úplného zaplacení kupní ceny.

7. Vyplněním registračního formuláře, či závazné objednávky v rámci internetového obchodu, kupující dává prodávajícímu souhlas k shromažďování a archivování osobních údajů o kupujícím a o jeho nákupech.


3)  Reklamace

1. Případné reklamace budou vyřízeny v souladu s reklamačním řádem internetového obchodu a právním řádem platným v ČR.

2. Zboží lze reklamovat u provozovatele dle podmínek reklamačního řádu na korespondenční adresu uvedenou v kontaktech.

3. Zboží na reklamaci se kupující zavazuje posílat v původním obalu, je-li to možné a vhodné. Dopravce neručí za špatně zabalené zásilky. Výrobce obvykle neuznává záruku u zboží poškozeného při přepravě, i když se závada projevila před transportem.
Dále viz reklamační řád.


4) Odstoupení od kupní smlouvy (vrácení zboží)

Kupující má podle platných zákonných ustanovení občanského zákoníku a zákona na ochranu spotřebitele, právo odstoupit od smlouvy uzavřené prostřednictvím internetového obchodu do 14 dnů od převzetí zboží. Pokud se tak rozhodne, musí nepoškozené zboží, bez známek užívání nebo opotřebování, v původním nepoškozeném obalu, poslat zpět v uvedené lhůtě (určující je datum doručení zpět prodejci). Po obdržení vráceného zboží, prodávající obratem kupujícímu vrátí zpět částku odpovídající kupní ceně předem dohodnutým způsobem, nejpozději ve lhůtě 30-ti dnů.
V případě, že není ve smyslu platné legislativy považován za spotřebitele, ale nakoupil za účelem podnikání na IČO, řídí se vztahy mezi nakupujícím a prodávajícím obchodním zákoníkem.

Kupující nemůže odstoupit v režimu tohoto odstavce od kupní smlouvy na:

1. dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu.

2. softwarové licence zasílané elektronickou poštou (e-mailem).

3. na zboží vykazující mechanickou či jinou závadu zaviněnou kupujícím a zboží použité. Takové zboží se řeší v souladu s odstavcem Reklamace a reklamačním řádem.


5)  Závěrečná ustanovení

1. Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího, v den odeslání elektronické objednávky kupujícím a jsou platné a závazné výlučně pro nepodnikající fyzické osoby a vztahy řídící se občanským zákoníkem. Na vztahy s podnikateli se tyto podmínky nevztahují, neboť tyto se řídí ustanovením § 409 a násl. obchodního zákoníku.

2. Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i v tento den platnou cenu objednaného zboží, včetně přepravného či poštovného uvedenou v katalogu internetového obchodu, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak. Odeslanou objednávkou je kupující neodvolatelně vázán.

 

 

Reklamační řád


1. Úvod

Reklamační řízení se řídí tímto reklamačním řádem, který vychází ze zákonné úpravy občanského zákoníku a zákona na ochranu spotřebitele. Tento reklamační řád má přednost před dispozitivními ustanoveními zákonné úpravy. Ostatní otázky a otázky tímto řádem výslovně neupravené se řídí zákonnou úpravou.
Tento reklamační řád se vztahuje na zboží, které bylo zakoupeno u provozovatele internetového obchodu. Záruční doba výrobku začíná běžet ode dne převzetí zboží kupujícím. Prodávající poskytuje záruku za jakost a úplnost dodávky. Zboží je dodáváno se zárukou uvedenou v záručním listu, vždy však minimálně v délce 24 měsíců.
Kupující má povinnost zkontrolovat fyzický stav zásilky a obdrženého zboží. Jakékoli nesoulady či poškození musí ihned na místě komunikovat s dopravcem a zapsat zjištěné skutečnosti do přepravního listu (u České pošty sepsat reklamační protokol). V případě větších poškození kupující nepřevezme zásilku od dopravce vůbec a telefonicky či emailem (viz kontaktní informace) nahlásí tuto skutečnost. Pokud kupující podepíše dopravci bezchybné dodání zásilky a není žádný problém zapsán, tak pozdější reklamace nebude uznána, protože se má za to, že zboží bylo dodáno v pořádku a k fyzickému poškození došlo až po řádném předání zásilky. V případě jiného problému, než fyzického poškození, se řeší všechny podněty ve standardním zákonném rámci.


2. Místo uplatnění reklamace

 Reklamaci vady výrobku kupující uplatňuje u provozovatele internetového obchodu.


3. Způsob uplatnění reklamace

Kupující uplatní reklamaci zasláním vadného zboží na adresu sídla firmy, případně po předchozí dohodě protokolárním předáním vadného zboží v sídle společnosti. Prodávající doporučuje zboží zasílané k reklamaci pojistit a dobře zabalit, neboť za případné poškození či ztrátu při přepravě, nenese prodávající žádnou odpovědnost a zboží by tak nemuselo být vůbec přijato prodávajícím do reklamace.


Pro uplatnění reklamace je třeba:
- Kopie původního daňového dokladu o nákupu zboží
- Záruční list
- Vysvětlení (přesný popis závady) důvodu pro reklamaci – pokud již nebylo sděleno     jinou písemnou formou (např. emailem).
- Vyhovující obal (pokud možno originální)

 

Záruční oprava:

Kupující má právo, aby vada na výrobku v záruční lhůtě byla bezplatně, včas a řádně odstraněna. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu ve lhůtě stanovené zákonem, tj. do 30 dnů od převzetí zásilky. Namísto odstranění závady lze vyměnit vadnou věc za bezvadnou (závisí na rozhodnutí reklamačního technika, kupující se však takového vyřízení své reklamace nemůže domáhat).
Kupující může žádat o výměnu věci nebo vrácení peněz v případě, že jde o vadu odstranitelnou jen tehdy, pokud kupující nemůže věc řádně užívat z důvodu, že se u věci opětovně vyskytla 3x stejná uznaná vada po opravě věci nebo 4 různé uznané závady nebo je zboží uznáno neopravitelným. V obou případech je nutno s reklamovanou věcí předložit doklad o nákupu, čitelné a kompletní opravné listy k výrobku z předchozích reklamací.
V případě neoprávněné reklamace bude zboží vráceno zpět s naším stanoviskem. V případě opakované a zjevně neoprávněné reklamace budou kupujícímu účtovány nutně vynaložené náklady za každou takovou reklamaci. Toto se týká také případů, kdy bude do reklamace zasíláno opakovaně zboží bez dokladu o nákupu a přesného popisu závady.
Zboží zaslané do reklamace bude kupujícímu opraveno nebo vyměněno na základě předchozí e-mailové či telefonické domluvy, případně budou na bankovní účet kupujícímu vráceny peníze. Opravené či vyměněné zboží bude kupujícímu na náklady prodejce zasláno zpět do 30 dní ode dne zahájení reklamačního řízení (dne, kdy reklamované zboží prodejce obdržel od kupujícího).


Placená oprava:

 Je-li výrobek reklamován po uplynutí záruční doby nebo byla-li vada způsobena kupujícím, případně byla vada způsobena vlivy, které nespadají do záručních podmínek výrobce produktu, jedná se o placenou opravu. V tomto případě bude kupující obeznámen s tím, že bude jeho oprava placená a také uhradí výdaje za poštovné a balné. Cena samotné opravy bude kupujícímu sdělena předem telefonicky nebo e-mailem. V případě neschválení ceny opravy bude zákazníkovi účtován jen poplatek za diagnostiku a za dopravné a oprava provedena nebude.


4. Vrácení zboží - odstoupení od smlouvy v režimu spotřebitelských smluv

 Prodejce - provozovatel internetového obchodu poskytuje na veškeré zboží prodané prostřednictvím svých internetových obchodů garanci vrácení peněz po dobu 14-ti dnů od zakoupení zboží, a to bez udání důvodu. Do garance nejsou započítávány náklady spojené s dopravou a expediční poplatky. Peníze se vrací bankovním převodem na účet - v případě vyžádání zaslání složenkou na adresu je účtován nutný náklad 50 Kč. Garance se nevztahuje na zboží poškozené, nefunkční a použité.


Podmínky pro vrácení peněz:

 1. zboží musí být kompletní, nepoužité, nepoškozené a bez známek užívání nebo opotřebování včetně nepoškozeného obalu, nevykazující mechanickou či jinou závadu, schopné dalšího prodeje, musí být vráceno včetně záručního listu.
2. na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo speciálně pro jeho osobu (např. elektronické licence na software vystavená přímo na zákazníka) se vrácení peněz nevztahuje.
3. prodejce vrací pouze kupní cenu zboží, nikoli zaplacené zpětné poštovné.
Při splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží bude kupní cena vráceného zboží zaslána složenkou nebo převodem na účet kupujícího a to nejpozději do 30 pracovních dnů po fyzickém obdržení zboží prodejcem.
V případě nesplnění některé z výše uvedených podmínek nebude prodejce moci akceptovat odstoupení od spotřebitelské smlouvy a zboží bude vráceno na náklady kupujícího zpět.


5. Shoda s kupní smlouvou

V případě, že při převzetí zboží kupujícím není toto ve shodě s kupní smlouvou, má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu, odpovídajícího kupní smlouvě, a to dle požadavku kupujícího buďto výměnou věci nebo její opravou. Není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny zboží nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím zboží o rozporu věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Kupující má právo na výměnu zboží jen tehdy, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné.

 

 

Zasílání zboží do zahraničí

Zboží dodáváme i do zahraničí, především na Slovensko, ale i do jiných zemí dle specifikace odběratele. V případě zájmu o dodání do zahraničí nás prosím kontaktujte.

Pro země, které jsou součástí EU, účtujeme DPH (pokud nedodá zákazník registraci k DPH v některé ze zemí EU), pro země další DPH neúčtujeme.

Celní operace na výstupu řešíme ve spolupráci s dopravcem my, celní operace na straně zákazníka si v cílové zemi vyřizuje zákazník.

 

 

Bezpečnost a ochrana informací

Osobní informace jsou shromaždovány z obchodních, logistických, statistických a marketingových důvodů. Provozovatel prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné, budou použity pouze pro interní potřebu provozovatele a nebudou zveřejněny, poskytnuty třetí osobě či nijak zneužity.
Při nakládání s osobními daty se provozovatel zavazuje řídit Zákonem č.101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Pokud nastane obchodní případ, kdy je nutné předat osobní informace zákazníka dodavateli, provozovatel se zavazuje, že tyto informace předá až po předchozím odsouhlasení daným zákazníkem. Bez souhlasu zákazníka není možné jakékoliv informace osobního charakteru předávat, s výjimkou státních institucí (např. policie ČR).
Zákazník využíváním služeb internetového obchodu dává souhlas ke shromaždováním osobních údajů. Při registraci jsou požadovány základní informace zákazníka, které se dále doplňují při provedení objednávky. Zákazník má právo zažádat o vymazání osobních údajů z databáze (zrušení registrace), a to buď telefonicky, nebo písemně (viz kontaktní informace).

 

 

Kontaktní údaje

Internetový obchod POSITRONIX provozuje:

Mgr. Tomáš Černý
Bartákova 5
628 00 Brno

IČO: 68763565  
DIČ: CZ7402143958  

Dodavatel je plátcem DPH.