Audiovizuální stimulace (AVS)

AVS přístroj - psychowalkman

V posledních letech se mnozí z vás s pojmy AVS přístroj či psychowalkman pravděpodobně setkali, možná jste ho i sami vyzkoušeli, nebo si kladete otázku, zda by vám k něčemu mohl být a jak vůbec taková věc  funguje. AVS přístroj, neboli psychowalkman, vznikl jako jeden z produktů, které vycházejí z výzkumů metod ovlivňování činnosti lidského mozku. Tzv. audiovizuální stimulace mozku (AVS) patří k nejprogresivnějším a nejmodernějším metodám, která je rozvíjena od 80. let 20. století  (ačkoli počátky výzkumů v této oblasti sahají mnohem hlouběji do historie) a má výrazné předpoklady dalšího rozvoje a rozšíření i do budoucna.

 Přístroj, který této stimulace využívá, tedy zmíněný psychowalkman, pracuje na principu vysílání přesně řízených rytmických pulzů světla a zvuku z ovládací jednotky do mozku prostřednictvím  našich smyslů zraku a sluchu. Jeho obsluha je jednoduchá, přístroj proto můžete používat bez odborných znalostí či zaškolení. Nejběžnější použití AVS přístroje spočívá ve zvolení vybraného stimulačního programu, nasazení si sluchátek a speciálních brýlí, které jsou osazené svítivými diodami, a zmáčknutí tlačítka start. Pak již jen uvolněně sedíte či ležíte a oddáváte se relaxačním účinkům audiovizuální stimulace.

Při přehrávání  vybraného programu vysílá AVS přístroj pulzy o přesně stanovené frekvenci prostřednictvím světelných brýlí a sluchátek. Přijímané světelné a zvukové pulzy mají určitou frekvenci, např. 10 Hz (hladina alfa). Tuto frekvenci přenáší lidský zrak a sluch příslušnými nervovými spoji do mozku k vyhodnocení a bioelektrická aktivita mozku se následně automaticky na tuto zvnějšku přijatou frekvenci naladí. Vnější stimulační frekvenci postupně přeberou všechny části mozku, takže se celý naladí na hladinu alfa, a to se všemi psychofyziologickými účinky (př. produkcí příslušných hormonů, ale také pocitu tělesné i duševní relaxace atp.).

Většina stimulačních programů v AVS přístrojích je určena k různým formám a hloubkám relaxace, se všemi pozitivními  důsledky, které z relaxace těla a mysli vyplývají. Některé z těchto programů jsou vhodné pro zrychlené učení v hladině alfa – tzv. superlearning. Rozšířené jsou také programy na podporu usínání a zlepšení kvality spánku. Oblíbené jsou také programy k navození vysoké koncentrace, kdy člověk přijímá a zpracovává informace výrazně rychleji než v běžném vědomí. Relaxace v hladině alfa snižuje či odstraňuje bolesti hlavy, šíjových a zádových svalů a pomáhá s odstraněním únavy a nespavosti, zlepšuje schopnost učení, soustředění a paměť.

 


Hladiny vědomí

Princip audiovizuální stimulace je poměrně jednoduchý. Jedním z projevů činnosti mozku je jeho bioelektrická aktivita, kterou je možno měřit a znázornit pomocí přistroje zvaného elektroencefalograf (EEG). Bioelektrická aktivita mozku má charakter slabého střídavého proudu o určité převládající frekvenci. Tato frekvence se mění podle činnosti a duševního rozpoložení jedince.

Frekvence mozkových vln se dělí na čtyři skupiny, přičemž každé skupině odpovídá určitý stav vědomí:

hladina beta (14 Hz a více)

Je stavem běžného vědomí, kdy je pozornost zaměřena na vnější svět, a nebo je v činnosti pohybový aparát. V této hladině se nacházíme převážnou část dne a jejích nejvyšších hodnot dosahujeme při vysokém duševním výkonu nebo při vypjatých stresových situacích.

hladina alfa (8-14 Hz)

Uvolněný, klidný, velmi příjemný a jasný stav mysli, kdy je pozornost směrována dovnitř, člověk nepřemýšlí o ničem konkrétním. Je cílem většiny relaxačních technik. Setrvání v hladině alfa má regenerační a posilující účinky na všechny životní funkce.

hladina theta (4-8 Hz)

Je částečným útlumem vědomí, kdy mozek nereaguje na smyslové podněty zvenčí. Dostáváme se do ní při nejhlubším uvolnění nebo ve spánku doprovázeném sny. Hladina theta představuje přístup k našemu podvědomí a vyznačuje se vybavováním si vzpomínek. Snění v hladině theta podporuje představivost a tvořivost.

hladina delta (4 Hz a méně)

Je charakterizována naprostým útlumem všech mozkových funkcí. Během hlubokého bezesného spánku, kdy do ní vstupujeme, dochází k výrazné regeneraci všech životních funkcí a hromadění energetických rezerv.

Využití AVS je založeno na poznatku, že pokud je mozek vystaven pravidelně se opakujícím vzruchům (prostřednictvím smyslových orgánů, v tomto případě zraku a sluchu), má tendenci sladit svoji bioelektrickou aktivitu s frekvencí vnějšího zdroje vzruchů. K tomuto sesynchronizování dochází nejprve ve zrakových a sluchových centrech a postupně se šíří i do dalších oblastí mozku. AVS přístroj vytváří signály o určité frekvenci, a to světelné (pomocí speciálních brýlí), které působí na uživatelův zrak, a dále zvukové (pomocí sluchátek), které obdobně působí na uživatelův sluch. Stimulační frekvence AVS přístroje je postupně mozkem "kopírována", a tak dochází k navození požadovaného stavu vědomí.

K nejvyhledávanějším účinkům AVS přístrojů patří hluboká tělesná a duševní relaxace, zlepšení koncentrace a učení, rozvoj kreativity, pomoc při odstraňování zdravotních potíží psychosomatického charakteru (únava, stres, nespavost, deprese, stavy úzkosti, bolesti hlavy a svalů, LMD - lehké mozkové dysfunkce, a další potíže).